ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ