ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ย. 55 ถึง 30 ก.ย. 55 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
งานนวัตกรรมฯ ฝ่ายวิชาการ
20 ก.ย. 55 กิจกรรมจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
งานนวัตกรรมฯ ฝ่ายวิชาการ
17 ก.ย. 55 ถึง 18 ส.ค. 55 การอบรมการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร CAI
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
17 ก.ย. 55 ถึง 18 ก.ย. 55 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ
11 ก.ย. 55 การประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงเรียนกีฬา
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8 
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารธงชาติไทย งานสารบรรณ ฝ่ายบริหาร