ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสวิง หน่อแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย