งานพัสดุ
งานพัสดุ
ดาวน์โหลดเอกสาร 

enlightenedระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-114พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-115130.pdf


enlightenedแบบฟอร์มเอกสาร

ใบเบิกพัสดุ  http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-115519.pdf


ใบยืมพัสดุ  http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-115634.pdf