ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ / อัตลักษณ์
ปรัชญา

มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศให้ถึงศักยภาพสูงสุด
(อ้างอิงจาก ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา ปี 2548)

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ
 
       
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                              2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการพัฒนานักกีฬา 
                       3. บริการวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคม 
                                         4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
                                                            5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
           6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ


อัตลักษณ์ 

กีฬาเด่น เน้นระเบียบวินัย วิชาการก้าวไกล ใส่ใจคุณธรรม