งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
ดาวน์โหลดเอกสาร 

enlightenedระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-095229.pdf

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๔๘  http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-095209.pdf

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่๓)  http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-095145.pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.๒๕๓๖ http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200615-095113.pdf


enlightened
แบบฟอร์มเอกสาร


คำสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50571

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50572

หนังสือภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50573


หนังสือภายนอกโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50574