ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ใบความรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
การวิเคราะห์เทคโนโลยี 5 48434
ระบบเทคโนโลยี 5 48361
ระบบเทคโนโลยี 48486
เทคโนโลยีสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น 5 48196
การพัฒนาโครงงานม.6 48462
การตัดเย็บและการดับแปลงเสื้อผ้า 4 48447
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย4 48464
อื่นๆ
>คำอธิบายแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 44179
>ระเบียบกระทวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาฯ พ.ศ.2551 44181
>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ 2553 48237
ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.48 KB 48404
ข้อบังคับ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.72 KB 48321
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.96 KB 48571
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่อแต่งกายของนักเรียน พศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 48377
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.15 KB 48375
สรุปประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48520
ปกแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 48564
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 48549
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.94 KB 48289
รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Word Document ขนาดไฟล์ 553 KB 48516
การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 48318
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.75 KB 48482
ระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 48288
หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้สนามและสถานกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.57 MB 48352
ขอหนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 482.5 KB 48589
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 48405
ใบสมัครงาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 340.5 KB 48512
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 48488
แบบคัดกรอง COVlD-19 สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 123.07 KB 48597
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.24 KB 48577
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48294
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.99 KB 48376
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 48465
ภาคผนวก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.4 KB 48454
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์1-6 และส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.09 KB 48456
คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.11 KB 48540
หน้าปก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.53 KB 48461
ใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 48517
ใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.35 KB 48487
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 48502
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 48363
สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.82 KB 48545
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.93 KB 48524
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.46 KB 48210
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.32 KB 48447
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 48475
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 48216
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.53 KB 48446
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 48414
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.32 KB 48404
หนังสือภายนอกโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 272 KB 48173
หนังสือภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 48321
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 253 KB 48480
คำสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 48489
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 48310
ระเบียบสารบรรณ 2526 และแก้ไข 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.02 KB 48462
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.06 KB 48324
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.78 KB 48598
ข้อบังคับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 48272
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.07 KB 48245
เอกสารประกอบการสอน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 641.96 KB 48637
เอกสารประกอบการสอน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 50999
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48279
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3-4 เทคโนโลยีม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 48596
ใบงานที่ 1.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 48169
สังคมฯ อ.เยาวลักษณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 203.77 KB 48199
ตัวอย่างไฟล์งาน powerpoint ม.6 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 595.5 KB 48706
electrostatics2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 49352
electrostatics Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 50714
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48488
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.05 KB 48568
นโยบายเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.96 KB 48528
ตัวอย่างหนังสือภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.87 KB 48451
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.58 KB 48361
ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ตามมติคณะรัฐมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.26 KB 48455
คำกล่าวทักทายภาษาอาเซียน.jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 22.35 KB 48303
เศรษฐกิจพอเพียง.ppt PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 983.5 KB 48378
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ,doc Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 55984
ประเทศสมาชิกอาเซียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48344
ประวัติพระพุทธเจ้า แบบย่อ .doc Word Document ขนาดไฟล์ 470.5 KB 69017