ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งาน กพร.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การรับสมัครนักเรียน 2561
โรงเรียนในสังกัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 045-315846