ผู้บริหาร

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งาน กพร.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็น ชุดวอร์ม ประจำปีการศึกษา 2556
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
ดูผลโหวด
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องค่านิยมทางเพศกับวัฒธรรมไทยสู่อาเชี่ยน (ลงช่วงแข่งกันกีฬา จ.ลำปาง)
โพสโดย
อ.สุรภาพ
ชื่องานวิจัย  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ม. 4  
เรื่อง    ค่านิยมทางเพศกับวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซี่ยนของนักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนกีฬา-จังหวัดอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน โดยใช้ ชุดฝึกการเรียน
ผู้วิจัย     นายสุรภาพ  เสียงหวาน  โทร 081- 6001967
                โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
               
 ปัจจุบันสภาพครอบครัวและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับผู้ชาย ส่วนภาระหน้าที่การดูแลบ้านและการเลี้ยงดูบุตรก็ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเช่นเดิมทั้งนี้ผู้หญิงสามารถได้รับการศึกษาในระดับสูงๆได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในกรณีต่างๆได้เนื่องจากได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันทำให้มีโอกาสมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การเลือกฝ่ายชายที่จะมาเป็นคู่ครอง การขอหย่าถ้าแต่งงานไปแล้วไม่มีความสุข การเป็นผู้นำครอบครัว
                สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันมาก ในปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุ สถานบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ ศูนย์การค้า ปัญหาสารเสพติด และความรุนแรง ซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นอาจใช้ชีวิตที่หลงผิด จนอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาอาชญากรรมทางสังคมได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ยากจนไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ต้องหาเลี้ยงชีพโดยไม่สุจริต เกิดความฟุ้งเฟ้อเพื่อต้องการให้ตนเองทัดเทียมกับผู้อื่น และในที่สุดก็เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิด ๆ เช่น การมีความคิดว่าการขายบริการทางเพศเป็นสิ่งที่หารายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น
          ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษานักเรียนหญิงให้นักเรียนชายนอนหนุนตัก  นักเรียนหญิง บางคนนักเรียนหญิง บางคนให้นักเรียนชายให้มานั่งตักบ้างซึ่งถือว่านักเรียนหญิงไม่รักนวลสงวนตัวกับนักเรียนชาย สนิทสนมกันเกินไปเป็นบ่อเกิดแห่งการมีความสัมพันธ์ลึกซึ่งและเกิดอารมณ์มทางเพศตามมา
วัตถุประสงค์การวิจัย
          เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 15 คน ให้นักเรียนหญิงรู้จักนวลสงวนเรื่องเพศกับวัฒนธรรมไทยให้ดีขึ้น
 
 
 
 
 
คำถามวิจัย                                                                                   2
         
             การใช้ชุดฝึกการเรียนในเรื่อง”เรื่องค่านิยมทางเพศกับวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซี่ยน“จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนชั้น ม.4  จำนวน 15 คน
 
นิยามคำศัพท์
         
ชุดฝึกการเรียน หมายถึง สื่อที่ครูจัดทำให้นักเรียนฝึกด้วยตนเอง เป็นสื่อ จำนวน 3 ชุด ใน 1 กล่อง ชุดที่ 1 ฝึกกาผิดถูกการปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมไทย, ชุดที่ 2 ชุดฝึกการอ่านการคบเพื่อนต่างเพศหญิง-ชายกับวัฒนธรรมไทย ,ชุดที่  3  ชุดเติมคำการแสดงค่านิยมทางเพศกับวัฒนธรรมไทยสู่อาเซี่ยน
 
ตัวแปรการวิจัย
 
          ตัวแปรต้น  ชุดฝึกการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมไทย
          ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
แนวทางการแก้ปัญหา
        
 ผู้วิจัยใช้ชุดฝึกการเรียนเป็นแนวทางการแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนทำชุดฝึกทบทวนไปทบทวนมาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้นักเรียนเกิดความคิดในทางที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
 
แผนการดำเนินการวิจัย
          1. ระยะเวลาดำเนินการ  1 -  30  พฤษภาคม  2556  ใช้คาบสุดท้ายวันพุธและวันศุกร์
วันละ 30 นาที
          2. กลุ่มทดลอง  นักเรียนชั้น ม.4 / จำนวน 15 คน เป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าที่ควรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ค่อยดี
         3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
               3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
               3.2 ชุดฝึกการเรียน
                    1.  วัฒนธรรมไทยกับการปฏิบัติตนของไทย
                    2. ประเพณีวัฒนธรรมไทย
                    3. ชุดลักษณะการคบเพื่อนต่างเพศ
         4. กิจกรรม                                                            
               4.1 ทดสอบก่อนเรียน
               4.2 นักเรียนศึกษาการปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมไทย
               4.3 นักเรียนศึกษาการคบเพื่อนต่างเพศ(ชาย-หญิง)ของไทยจากชุดฝึกการเรียน
               4.4 นักเรียนศึกษาวัฒนธรรมไทย ค่านิยมทางเพศของไทยสู่อาเซี่ยนจากชุดฝึกการเรียน
               4.5 ทดสอบหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
 
          ผู้วิจัยนำคะแนนจากแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละคน ทั้ง 15 คน โดยจำแนกเป็นรายการดังนี้
               - เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
               - วิเคราะห์คะแนนจากชุดฝึกการเรียน
               - วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
       
  เกณฑ์การประเมิน
 
          เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
                    คะแนน  8 – 10  หมายถึง  ดี
                    คะแนน  5 – 7    หมายถึง  พอใช้
                    คะแนน  0 – 4    หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์
               คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เกณฑ์ดังนี้
        นักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           4
 
ตารางที่ 1 คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คะแนนก่อนเรียน
( 10 คะแนน )
คะแนนหลังเรียน
( 10 คะแนน )
1 นายภานุ    เสมียนกุล 5 5
2 นายปรเมศร์   ศิริสวัดสดิ์ 3 6
3 นายอัครเดช    พานุรักษ์   5 5
4 นายสุนันท์     บัวทอง    4 4
5 นายเทพฤทธิ์    ภู่รักษ์ 3 5
6 นายมิ่งแมน     นิลพันธ์ 5 5
7 นายเทวรักษ์    แสงชาติ   1 3
8 นางสาวสุวิชา  สารบุตร 4 6
9 นายฟาฌา        ธรรมจักร์ 3 5
10 นายพนมพร     พวงมาลัย 5 6
11 นางสาวสาวิตรี  โพธิเศษ 4 5
12 นายชัชวาล        จันทาทอง   3 5
13 นายวีระยุทธ     หวังสารกลาง 4 4
14 นายสุวิชา           คำภูดี         3 5
15 นางสาวจีรภา    ชื่อพันธ์ 4 5
 
          คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงคิดให้ทำชุดการเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 15 คน
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           5
 
ตารางที่ 2 สรุปคะแนนก่อนการใช้ชุดฝึกหัดและคะแนนหลังการใช้ชุดฝึก
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล แบบทดสอบวัฒนธรรมไทย แบบทดสอบเสการคบเพื่อนต่างเพศ แบบทดสอบ
หญิงไทยรักนวลสงวนตัว
ก่อนใช้ชุดฝึก
(10)
หลังใช้ชุดฝึก
(10)
ก่อนใช้ชุดฝึก
 (10)
หลังใช้ชุดฝึก
 (10)
ก่อนใช้ชุดฝึก
 (10)
หลังใช้ชุดฝึก
 (10)
1 นายภานุ    เสมียนกุล 5 10 6 10 5 8
2 นายปรเมศร์   ศิริสวัดสดิ 6 8 3 7 4 8
3 นายอัครเดช    พานุรักษ์   2 9 1 6 2 8
4 นายสุนันท์     บัวทอง    3 7 2 6 5 7
5 นายเทพฤทธิ์    ภู่รักษ์ 2 7 4 7 4 8
6 นายมิ่งแมน     นิลพันธ์     4 9 4 8 5 8
7 นายเทวรักษ์    แสงชาติ 2 4 4 9 2 5
8 นางสาวสุวิชา  สารบุตร 3 8 2 7 4 7
9 นายฟาฌา         ธรรมจักร 3 7 1 7 3 6
10 นายพนมพร     พวงมาลัย 3 9 3 9 2 8
11 นางสาวสาวิตรี  โพธิเศษ 4 8 3 8 3 7
12 นายชัชวาล         จันทาทอง 3 9 4 9 4 8
13 นายวีระยุทธ       หวังสารกลาง 5 9 4 10 3 8
14 นายสุวิชา            คำภูดี 6 10 3 10 2 8
15 นางสาวจิรภา       ชื่อพันธ์ 6 10 6 10 1 8
 
 
 
 
 
6
 
                     ตารางที่ 3 สรุปคะแนนก่อนใช้ชุดฝึกและหลังใช้ชุดฝึกคิดเป็นร้อยละ
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล รวมก่อนใช้ชุดฝึก
(30)
คิดเป็นร้อยละ รวมหลังใช้ชุดฝึก
(30)
คิดเป็นร้อยละ
1 นายภานุ         เสมียนกุล 11 36.67 28 93.33
2 นายปรเมศร์    ศิริสวัสดิ์ 13 43.33 23 76.67
3 นายอัครเดช    พานุรักษ์ 5 16.67 23 76.67
4 นายสุนันท์       บัวทอง     10 33.33 20 66.67
5 นายเทพฤทธิ์     ภู่รักษ์ 10 33.33 22 73.33
6 นายมิ่งแมน       นิลพันธ์ 13 43.33 25 83.33
7 นายเทวรักษ์      แสงชาติ 8 26.67 15 50.00
8 นางสาวสุวิชา    สารบุตร 9 30.00 22 73.33
9 นายฟาฌา          ธรรมจักร 7 23.33 20 66.67
10 นายพนมพร      พวงมาลัย 8 26.67 26 86.67
11 นางสาวสาวิตรี   โพธิเศษ 10 33.33 23 76.67
12 นายชัชวาล          จันทาทอง 11 36.67 26 86.67
13 นายวีระยุทธ       หวังสารกลาง 12 40.00 27 90.00
14 นายสุวิชา            คำภูดี 11 36.67 27 90.00
15 นางสาวจิรภา      ชื่อพันธ์ 19 63.33 28 93.33
 
การสรุปการวิจัย
 
          จากตารางคะแนนการประเมินผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่องค่านิยมทางเพศกับวัฒนธรรทไทยสู่อาเชี่ยน โดยใช้ชุดฝึกการเรียน คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนก่อนการใช้ชุดฝึกและคะแนนหลังการใช้ชุดฝึก และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ พบว่านักเรียนชั้น ม. 4  จำนวน 15 คน มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน
                                                                                                                            7
การสะท้อนความคิด
          จากการสรุปผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้น ม.4  จำนวน 15 คน มีค่าเฉลี่ยการประเมินโดยการใช้ชุดฝึกการเรียนในแต่ละชุด โดยภาพรวมดีขึ้นและมีผลการเรียนหลังการใช้ชุดฝึกดีกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกทุกชุดการฝึกแสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดฝึกแบบให้นักเรียนฝึกหัด   ทำให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย หญิงรู้จักรักนวลสงวนตัว ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
โพสโดย : อ.สุรภาพ
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2556,15:21 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000