งานพยาบาลและสุขอนามัย
งานพยาบาลและสุขอนามัย
ดาวน์โหลดเอกสาร 

enlightenedระเบียบที่เกี่ยวข้องenlightenedแบบฟอร์มเอกสาร

แบบคัดกรอง COVlD-19 สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  
http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50625

การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน  
http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50773