งานวางแผนและพัฒนา
งานวางแผนฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร 

enlightenedระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 หน้าปก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200616-180358.pd
f

คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200616-180802.pdf

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์1-6 และส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200616-181006.pdf

ภาคผนวก ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200616-181150.pdf

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200616-181328.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200616-181505.pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
http://www.thaischool.in.th/_files_school/34010020/document/34010020_0_20200616-181859.pdf